Feb 252005
 
Türkçe i?letim sistemi dökümantasyonu ve bilgi birikimi olu?turma amac?yla istanbuLX ad?nda bir i?letim sistemi geli?tirme projesi ba?lat?ld?. istanbuLX tamamen s?f?rdan tasarlanmaya ba?lanan bir i?letim sistemi. Bu projesinin masa üstü veya sunucularda kullan?lma ya da di?er i?letim sistemlerine üstünlük sa?layacak özellikler geli?tirme gibi bir iddias? yok. Tamamen deneysel bir proje. ?imdilik Linux ve FreeBSD çekirdeklerini kullan?yor. Ancak sistemin as?l çekirde?i yine s?f?rdan tasarlanarak geli?tirilmeye ba?lanan Enux çekirde?i. Enux henüz yolun ba??nda. Ancak bitti?inde tamamen bizim taraf?m?zdan tasarlanan ve bizim taraf?m?zdan geli?tirilen bir çekirde?imiz ve bir de dosya sistemimiz olacak.

Proje ile ilgili ayr?nt?lar için:
http://www.istanbulx.org
http://www.enux.org

Geli?tirici listesi için:
http://www.istanbulx.org/index.php?sect=devs
http://www.enux.org/gelistiriciler.html

E-posta listeleri için:
http://www.istanbulx.org/index.php?sect=ml

Feb 062005
 

Yakla??k bir haftad?r bu ?ark? dilime doland?. Defalarca dinledim ama hala usanmad?m. Geçenlerde orada burada aran?rken kar??ma ç?km??t?. Kate Bush’ un 1985 y?l?nda ç?kard??? Hounds of Love adl? albümündeki bu parça ilk dinlendi?inde gitar? kimin çald???n? anlamak pek zor olmuyor. Gitara ç??l?k att?rmas? ve a?latmas? ile tan?nan David Gilmour, ayn? zamanda arka vokal de yapm??. Kate Bush’ un harika sesinin yan?nda Gilmour’ ?n gitar? da parçay? mükemmel bir hale getiriyor. Gitar?n sesi Pink Floyd’ un 1994 Pulse konserindeki tona ve gitar atraksiyonlar? da biraz Comfortably Numb ?ark?s?na benziyor. Gitar? h?zl? çalmadan da güzel müzik yap?labildi?ini göstermek için iyi bir örnek.

??te sözleri:
It doesn’t hurt me.
Do you want to feel how it feels?
Do you want to know that it doesn’t hurt me?
Do you want to hear about the deal that I’m making?
You, it’s you and me.

And if I only could,
I’d make a deal with god,
And I’d get him to swap our places,
Be running up that road,
Be running up that hill,
Be running up that building.
If I only could, oh…

You don’t want to hurt me,
But see how deep the bullet lies.
Unaware I’m tearing you asunder.
Ooh, there is thunder in our hearts.

Is there so much hate for the ones we love?
Tell me, we both matter, don’t we?
You, it’s you and me.
It’s you and me won’t be unhappy.

And if I only could,
I’d make a deal with god,
And I’d get him to swap our places,
Be running up that road,
Be running up that hill,
Be running up that building,
Say, if I only could, oh…

You,
It’s you and me,
It’s you and me won’t be unhappy.

C’mon, baby, c’mon darling,
Let me steal this moment from you now.
C’mon, angel, c’mon, c’mon, darling,
Let’s exchange the experience, oh…

And if I only could,
I’d make a deal with god,
And I’d get him to swap our places,
Be running up that road,
Be running up that hill,
With no problems.

And if I only could,
I’d make a deal with god,
And I’d get him to swap our places,
Be running up that road,
Be running up that hill,
With no problems.

And if I only could,
I’d make a deal with god,
And I’d get him to swap our places,
Be running up that road,
Be running up that hill,
With no problems.

If I only could
Be running up that hill
With no problems…

If I only could, I’d be running up that hill.
If I only could, I’d be running up that hill.