Mar 292005
 

Geçenlerde bir yerlerde (san?r?m Uluda? listesindeydi) Linux çekirde?inin ne kadara mal oldu?unun bir ?irket taraf?ndan ara?t?r?ld???n? okumu?tum. Sonuç: 650 milyon dolar. Bu san?r?m baz?lar?na Linux’ un ne kadar ciddi bir proje oldu?unu anlatabilir.

Mar 292005
 

Geçti?imiz günlerde Linux International Türkiye temsilcili?i, Özgür Yaz?l?m’ ?n 20. y?l? münasebetiyle lüks bir otelde (san?r?m Swiss Hotel) bir kutlama düzenlemi?. Penguen ?eklinde pastalar kesilmi?, GPL’ in önemi anlat?lm??, “Özgür Yaz?l?m iyidir, önemlidir, kullan?lmal?d?r” denmi?. MEB’ in projelerinde Microsoft ile do?rudan anla?maya var?lmas? ele?tirilmi? falan filan. Özgür/Aç?k Kaynak Kodlu Yaz?l?mlar?n her yönden yeterli oldu?u anlat?lmaya çal???lm??. Fakat tüm bunlar? anlatmak için kullan?lan sunum Microsoft PowerPoint ile sunulmu?! Bu ne perhis? Bu ne lahana tur?usu? Özgür yaz?l?mdan, aç?k kaynak koddan bahsederken neden kapal? kaynak ve özgür olmayan bir yaz?l?m kullan?l?yor? Kullan?lan program?n özgür ve aç?k kaynak kodlu, üstelik çok da iyi bir alternatifi varken neden bu program kullan?l?yor? ?imdi bu anlatt?klar?n?za kim inanacak? ?imdi insanlar Microsoft’ un “Get The Facts” ine, TCO yalanlar?na, özgür yaz?l?m?n yetersi oldu?u iddialar?na, karalama kampanyalar?na, finansman? Microsoft taraf?ndan yap?lan düzmece ara?t?rma raporlar?na inan?nca ve üstelik “bak LI bile sunumu PowerPoint ile yapm??” deyince ne diyece?iz?

Konuyla ilgili Radikal Gazetesi haberi

?lgili Fazlamesai.net haberi ve yorumlar

ixFS -> ixds

 Uncategorized  No Responses »
Mar 082005
 

istanbuLX’ in Enux çekirde?i ile birlikte kullan?lacak dosya sistemi için daha önce ixFS ismi ön görülmü?tü. Ama daha sonralar? ixFS isminin ba?ka bir dosya sistemi için kullan?ld??? ö?renilince Enux proje sorumlusu Halil Demirezen dosya sisteminin ismi konusundaki tart??maya son noktay? koydu. Art?k dosya sisteminin ad? “ixds” yani istanbuLX Dosya Sistemi.

Mar 012005
 

istanbuLX i?letim sisteminin gelecekte Enux çekirde?i ile birlikte kullanaca?? dosya sisteminin ad? belli oldu: ixFS (istanbuLX File System). Tabi as?l önemlisi, iyi tasarlanm?? ve iyi çal??an bir dosya sistemi olmas?.