Apr 182005
 

Yak?nda kuraca??m bir sunucu için donan?m uyumlulu?u konusunda fikir almak amac? ve “Woody mi? Sarge m??” sorunsal?n?n beni rahats?z etmesi nedeniyle debian-user-turkish listesine bir e-posta gönderdim. Gelen güzel cevaplar aras?nda Serdar Aytekin‘ in “makale tad?ndaki” cevab? Debian ile sunucu kurmak isteyenler için bir mini k?lavuz niteli?indeydi. Özellikle Sarge’ ?n belirli bir olgunlu?a ula?m?? olmas?na ra?men Woody’ nin hala en stabil ve güvenli sürüm oldu?u için tercih edilmesi gerekti?ini üstüne basa basa belirtti. Serdar Bey’ e ve ilgilenen di?er liste sakinlerine çok te?ekkür ediyorum.

Serdar Aytekin’ in cevab?na http://lists.debian.org/debian-user-turkish/2005/04/msg00308.html adresinden ula?abilirsiniz.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)