Apr 182005
 

Geçen gece (yoksa sabaha do?ru mu?) Enux ekibinden Hüseyin Uslu ile konu?urken istanbuLX hakk?nda ek?isözlük‘ te yaz?lanlar? okuyup okumad???n? sordum. Orada yazan

“yeni ve farkl? bir ?ey sunabilecek mi yoksa amerikay? yeniden ke?fetmekten ibaret mi olacak?” diye dü?ündüren, son zamanlar?n trendi olan yerli “s?f?rdan yaz?lm??” i?letim sistemleri kümesinin (?imdilik) en yeni eleman?.

?eklindeki bir yorum benim de can?m? s?ksa da “ek?i sözlü?ün bir forum ortam?” olmamas? nedeniyle cevap vermemeyi ye?lemi?tim. Ancak bu sabah Hüseyin’ in günlü?ünü okurken bu yorum hakk?nda yazd?klar?n? okudu?umda uygun bir cevap vermenin iyi olaca??n? dü?ündüm. Hüseyin özellikle “Amerika’ y? yeniden ke?fetmek” sözüne tak?lm??. Asl?nda takn?lmayacak gibi de de?il. Çünkü genellikle bu sözü “hiç gerek yokken, asl?nda ayn?s?ndan zaten varken” bir ?ey yapmaya çal???ld??? durumlarda söyleriz. Fakat acaba istanbuLX ve Enux böyle mi? Acaba istanbuLX’ e ve Enux’ a hiç gerek yok mu?

Tamam kabul, son zamanlarda bir “s?f?rdan yaz?lm?? i?letim sistemi” modas? var. Hemen herbirisi de büyük iddialarla ç?k?yor ortaya. Ama istanbuLX ile Enux çekirde?inin büyük iddialar? yok. Amac? belli: Amerika’ y? yeniden ke?federken edinilecek deneyim ve bilgiyi dökümante etmek. Bizim arkam?zdan yeti?en yaz?l?m geli?tiricilerine kaliteli kaynaklar sa?layabilmek. istanbuLX ve Enux’ u geli?tirirken edinece?imiz bilgi ve deneyimi ba?ka alanlarda da kullanabilmek.Japonya’ n?n teknolojideki üstünlü?ü konusunda haz?rlanm?? bir belgeselde bir Japon bilimadam?n?n söyledikleri akl?ma geldi: “Yeni bir teknolojiyi gördü?ümüzde önce onun ayn?s?n? yapmaya çal???r?z. Ayn?s?n? yapmay? ba?ard?ktan sonra da acaba bunu nas?l daha iyi konuma getirece?imizi dü?ünürüz ve çal??maya ba?lar?z. Evet bu daha maliyetli olabilir ama sonuçta ortaya önceki teknolojiden çok daha farkl?, çok daha iyi ve çok daha ucuza mal edilebilen bir teknoloji ç?kar.”

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)