Jul 302005
 

Bu sezon Ferrari’ nin kötü gidi?at? beni ve benim gibi birçok Ferrari taraftar?n? ziyadesiyle üzdü. Her yar?? öncesinde bu sefer kendilerine gelirler ve toparlarlar diye beklerken al?nan kötü dereceler beni art?k büyük bir ümitsizli?e sürüklemi?ken, bugün Macaristan GP’ sinde Michael Schumacher’ in pol pozisyonu almas?yla tekrar yüzümüz gülmeye ba?lad?. Ayr?ca bu pol pozisyonuyla Ayrton Senna’ n?n 65 pol pozisyonluk rekoruna da çok yakla?m?? oldu. Yar?nki yar?? için oldukça ümitlenmeye ba?lad?m. Belki yak?t yükünün az olmas? nedeniyle de bu kadar h?zl? gitmi? olabilir. Ama, Schumacher bunu lastiklerde yap?lan yenli?e ba?l?yor. Bakal?m. Bekleyip görece?iz.

Hadi Schumi, kalk ve kendine gel!

Jul 302005
 

Çal??t???m ?irketin vermi? oldu?u i? ilanlar?ndan birine ba?vuran adaylar?n CV’ leri arkada??m taraf?ndan incelenip telefon ile ça?r?l?rken bir CV dikkatimi çekti. Bilgisayar?n ba??na geçip okumaya ba?lad?m. Söz konusu arkada? CV’ sinde bildi?i i?letim sistemleri olarak “Unix/Linux, Windows, DOS” falan yazm??t?. Ayr?nt? k?sm?nda ise “Linux, Windows 9X/ME/XP/2000/2003, Unix (Digital), Unix (BSD), Unix (Solaris), Novell Netware, OS/2 Warp, Netscape Enterprise Server, Oracle, MySQL, mSQL, MS SQL Server, C, C#, Java Script, PHP, Pascal, Photoshop, PantShop Pro, The GIMP, AutoCAD, IntelliCAD, 3D StudioMAX, Macromedia Flash, Dreamweaver” bildi?ini, ço?unlu?unu da “?yi” baz?lar?n? da “Orta” derecede bildi?ini belirtmi?ti.

Bu kadar bir birinden alakas?z ve farkl? uzmanl?klar gerektiren yaz?l?m ve sistemleri herhangi birisinin yazm?? olmas? bile beni yeterince ?a??rtm??ken do?um tarihi ve okuldan mezuniyet tarihini görünce kahkaha ile gülmeye ba?lad?m. Söz konusu arkada? 1980 do?umluydu ve üniversiteden de 2 y?l önce mezun olmu? ve ?u ana kadar sadece 1 ?irkette web tasar?mc?s? olarak çal??m??t?. Yani anlayaca??n?z kar??m?zda tam bir “Superman” vard?. Hiç bir ?irkette bu yaz?l?mlar? ve sistemleri kullanmam??ken sadece belge okuyup evdeki bilgisayarda ya da evde kurdu?u veri taban? kümleri (!) ile bu yaz?l?mlar?n ço?unu iyi derecede bilmesi onun Superman oldu?una i?aretti. Ancak bu sefer aram?zda Clark Kent kimli?i ile de?il ba?ka bir kimlik ile geziyordu.

Arkada??m kendisini arad? ve ertesi güne randevu verdi. Tabi ben de kendisini gördü?ümde kendisine edece?im iki çift laf? haz?rlay?vermi?tim. Ancak ertesi gün Superman arkada??m? aram?? ve görü?meyi iptal etmi?ti.

Garip. Oysa ki biz Superman’ in güçlerinden faydalan?p teknolojimizi geli?tirecektik. Tüh!

Jul 302005
 

Ne zamandır yazamıyordum buraya. Zaten ne zaman doğru dürüst yazabildim ki?

Efendim. Aradan geçen zaman içerisinde, bünyemde vuku bulan gaza gelme süreci sonrasında biricik Debian’ ımı öyle bir dağıttım ki en sonunda dağınık yerde bulunamama fobime yenik düşüp sistemimi yeniden kurmaya karar verdim. Daha önceleri kendime prensip edindiğim “bir makineye Debian ancak bir kez kurulur” sözüne de ters düşmüş oldum. Ama sistemi o kadar kurcalarsan olacağı budur arkada?!

Sistemimizi geçen Pazar günü yeniden kurduk kurmasına ama hala canımı sıkan bir şeyler var. Bazı uygulamaları çalıştırmak istediğimde bir türlü çözemediğim bir “parçalanma arızası (segmantation fault)” mesajı her seferinde başımdan aşağı kaynar sular döküyor. Acaba testing deposu bu kadar saçmalamış mıdır Etch ile anlamış değilim. Gerçi bu paketler unstable deposundan testing deposuna daha yeni geçtiler, belki normaldir diye düşünüyorum ama daha önce aynı uygulamaları kullandığım için kafam karma karışık oldu. Vaktim olsa orasını burasını kurcalayacağım ama olan vaktimi geçen pazar sistemi yeniden kurmaya harcadım.

Sanırım kendime verdiğim gaz bayağı bir şişmeme neden olmuş ki her zaman bluesteel temasına hasta olduğum enlightenment’ i kuruverdim. Ancak şu bir alt menü çok uzun olduğunda bir anda kayması bu akşam yüzümün sivilcelerle dolmasına neden oldu. Vardır bunun bir ayarı diye Google’ ı usandırdım ama sanırım uykulu ve yorgun halimden olsa gerek bir şey bulamadım. Bilen varsa beri gelsin.

Bu arada hızımı alamayıp daha önce kullandğım KMail’ i artık bırakıp Mutt’ a geçiverdim. Başlangıçta kastı ama (daha önce bir kez daha denemiştim) sonradan ayar dosyasıyla oynamaya başlayıp esnekliğinin farkına varınca (günaydın) bütün hesaplarımı Mutt’ a aktardım. HTML e-posta mesajlarını normalde göstermediği için mailcap ile w3m çıktısını görüntülemesini sağladım. Birkaç ufak kişiselleştirme ile daha da bir güzel geldi bana. İnşallah kullanmaya devam ederim.

Bu arada Linux üzerinde özgür bir web hosting yönetim yazılımı arayanlara webmin-virtual-server paketini şiddetle öneririm. Geçenlerde şirketteki kurduğum veri tabanı sunucusuna kolaylık olsun diye webmin de kuracakken “apt-cache search webmin” dediğimde farkettim bu paketi. Apache, MySQL, PostgreSQL, LDAP, Webalizer, SSH, ProFTPD, Sendmail, Postfix vs.’ den hangilerini kullanıyorsanız açmış olduğunuz sanal sunuculara göre kendisi ayarlıyor. Siz de Plesk gibi yazılımlara 800$ gibi bir ücret ödemek zorunda kalmıyorsunuz.

Bir de şirkette kullandığım Windows kurulu sisteme xoblite kurdum. xoblite, Blackbox’ ın Windows portu. Explorer yerine geçip masa üstünü ortadan kaldırıyor ve son derece hafif bir ortam ile sistemin hızlanmasını sağlıyor.

Neyse, ben biraz daha gaza geleyim de başka değişiklikler de yapayım.