Jul 302005
 

Çal??t???m ?irketin vermi? oldu?u i? ilanlar?ndan birine ba?vuran adaylar?n CV’ leri arkada??m taraf?ndan incelenip telefon ile ça?r?l?rken bir CV dikkatimi çekti. Bilgisayar?n ba??na geçip okumaya ba?lad?m. Söz konusu arkada? CV’ sinde bildi?i i?letim sistemleri olarak “Unix/Linux, Windows, DOS” falan yazm??t?. Ayr?nt? k?sm?nda ise “Linux, Windows 9X/ME/XP/2000/2003, Unix (Digital), Unix (BSD), Unix (Solaris), Novell Netware, OS/2 Warp, Netscape Enterprise Server, Oracle, MySQL, mSQL, MS SQL Server, C, C#, Java Script, PHP, Pascal, Photoshop, PantShop Pro, The GIMP, AutoCAD, IntelliCAD, 3D StudioMAX, Macromedia Flash, Dreamweaver” bildi?ini, ço?unlu?unu da “?yi” baz?lar?n? da “Orta” derecede bildi?ini belirtmi?ti.

Bu kadar bir birinden alakas?z ve farkl? uzmanl?klar gerektiren yaz?l?m ve sistemleri herhangi birisinin yazm?? olmas? bile beni yeterince ?a??rtm??ken do?um tarihi ve okuldan mezuniyet tarihini görünce kahkaha ile gülmeye ba?lad?m. Söz konusu arkada? 1980 do?umluydu ve üniversiteden de 2 y?l önce mezun olmu? ve ?u ana kadar sadece 1 ?irkette web tasar?mc?s? olarak çal??m??t?. Yani anlayaca??n?z kar??m?zda tam bir “Superman” vard?. Hiç bir ?irkette bu yaz?l?mlar? ve sistemleri kullanmam??ken sadece belge okuyup evdeki bilgisayarda ya da evde kurdu?u veri taban? kümleri (!) ile bu yaz?l?mlar?n ço?unu iyi derecede bilmesi onun Superman oldu?una i?aretti. Ancak bu sefer aram?zda Clark Kent kimli?i ile de?il ba?ka bir kimlik ile geziyordu.

Arkada??m kendisini arad? ve ertesi güne randevu verdi. Tabi ben de kendisini gördü?ümde kendisine edece?im iki çift laf? haz?rlay?vermi?tim. Ancak ertesi gün Superman arkada??m? aram?? ve görü?meyi iptal etmi?ti.

Garip. Oysa ki biz Superman’ in güçlerinden faydalan?p teknolojimizi geli?tirecektik. Tüh!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)