Tatil

 Uncategorized  No Responses »
Aug 282005
 

Sonunda oldu ve izne ç?kabildim. Geçen hafta sonu Formula 1 Türkiye GP’ sindeydim. Yar?? ve organizasyon hakk?nda birkaç ?ey karalayacakt?m. Fakat f?rat olmad?. F?rsat olunca yazar?m. ?imdi Need For Speed’ de ifadesi al?nacak birkaç ki?i var burada. Onlar? halledeyim hele bir ondan sonra dü?ünürüz.

Aug 142005
 

Çal??t???m ?irkete iki yeni arkada? geldi. Çok iyi arkada?lar ama bugün beni oldukça ?a??rtt?lar. Yoksa ?a??rmamal? m?yd?m bilemiyorum.

Ö?le yeme?i yenirken konu birden GNU/Linux’ a geldi ve her iki arkada? da söz birli?i etmi?cesine “Linux’ un masa üstünde hiç ?ans? yok, kullan?lmas? mümkün de?il!” dediler.

Birisi hemen söze girdi ve “ben Linux kurdu?umda ses kart?m? o kadar u?ra?m??t?m tan?tamam??t?m” dedi. Di?eri hemen “sen ses kart?n? tan?tamam??s?n, ben CD sürücüsünü tan?tamad?m” deyiverdi. Bense söyledikleri kar??s?nda ?a?k?n bir ?ekilde sadece “abart?yorsunuz” diyebildim.

Arkada? devam etti;
“Bir standardizasyon yok! Biri birini tutmuyor. Birisinde çal??an program di?erinde çal??m?yor. Bak?yorsun bir tane dosya var Debian için, bir di?eri Red Hat için yap?lm??. Bunlar niye ayr??” (h?mm, paket sistemi kavram?ndan haberi yok ve bunlar? ayr? ayr? yaz?lm?? kodlar olarak görüyor).
Ben de örnek olarak asl?nda pek uyu?masa da birisinin zip di?erinin de rar dosyas? oldu?unu varsaymalar?n? söyledim. Bir da??t?m zip kullan?rken di?eri rar kullan?yor o kadar. Onlar?n ayr? paket sistemi oldu?unu ayak üstü anlatmaya çal??t?m ve konu geçici süreli?ine orada kapand?. Ama içimde beni dürtüp duran penguen bir süre sonra bir bilgisayar? yan?mda olan Knoppix 3.6 CD’ si ile açmaya itti. Arkada?? yan?ma ça??rd?m ve “hiçbir ayar yapmad?m, i?te bu sizin masa üstünde ?ans? yok dedi?iniz Linux” dedim ve sistemi ona b?rakt?m. “Allah a?k?na bunun ne gibi bir zorlu?u olabilir? Her ?eyi kendisi tan?d? ve bir son kullan?c?ya gerekli her türlü yaz?l?m? içeriyor. Bir kullan?c? daha ba?ka ne isteyebilir ki?”

Arkada? Knoppix’ i kurcalamaya ba?lad? ve KDE’ nin konsole adl? program?n? açt? ve “ya Linux konsoldan bir türlü kurtulamad?” deyiverdi. E tabi cevap “kurtulmak isteyen kim?” sorusu olunca “Microsoft konsoldan daha uzakla??yor” dedi. San?r?m Microsoft’ un ileride kullanmay? planlad??? yeni bir kabuk ve kabuk programlama dili geli?tirdi?inden habersizdi.

Bu noktadan sonra aram?zda geçen diyalog daha da ilgi çekici olmaya ba?lad?. Arkada? Linux’ un ticari olarak bir deste?e sahip olmad???n? söylemeye ba?lad?. Ben de IBM, Novell, SuSE vs’ den bahsettim. Sonra “ben asla Linux alt?nda programlama yapmam, çünkü kendimi riske atamam” dedi. ?a??rd?m. Acaba ne gibi bir riskten bahsediyordu? “Örne?in, Almanya Linux kullanaca??m diyor. Ben ?imdi CV’ me Linux biliyorum ve Linux alt?nda programlama yapt?m diyece?im dersem adamlar bana hangi sürüm demeyecekler mi? Bir tanesinde olan ?ey di?erinde çal??m?yor” dedi. Ben de böyle bir ?eyin asla olmad???n?, bir da??t?mda çal??an bir yaz?l?m?n rahatl?kla di?er da??t?mda da çal??aca??n?, da??t?mlar aras?ndaki farkl?l?klar?n, yazm?? oldu?u kodlara bir etkisi olmayaca??n? anlatmaya çal??t?m. Ama ne derece ba?ar?l? oldum bilemiyorum.

Umar?m kendilerine yak?n zamanda GNU/Linux hakk?ndaki yanl?? dü?üncelerini silmelerinde yard?mc? olabilirim.