Sep 202005
 

Phil Collins “First Final Farewell” turnesi kapsam?nda 3 Kas?m 2005 tarihinde ?stanbul’ da bir konser verecekmi?. Konser Abdi ?pekçi Spor Salonu’ nunda gerçekle?ecekmi?. E o kadar yoldan Phil Collins kalk?p geliyor, bize de gidip dinlemek dü?er de?il mi?

Umar?m “In The Air Tonight” ? “Live and Loose In Paris” konserindeki kadar güzel çalarlar.

Sep 182005
 

??letim sistemi geli?tirme ile ilgilenenler asl?nda bu adresleri bilirler. Ancak yeni ba?layacak birisi es kasa bir google sorgusunda burayla kar??la??rsa diye birkaç adres vereyim:
http://www.osdever.net/tutorials.php?cat=0&sort=1 (Bu adreste pek çok farkl? konuda döküman mevcut)
http://www.groovyweb.uklinux.net/index.php?page_name=Operating%20system%20programming

E tabi bir de;
http://kernelguys.org (yak?nda bomba gibi olacakt?r)

Sep 172005
 

Prost Peugeot ile 2000 y?l?nda ilk yar???na ç?kt??? günden beri hep “bu adam iyi bir pilot” dedi?im Nick Heidfeld, önümüzdeki sezon WilliamsF1 tak?m?yla yollar?n? ay?raca??n? aç?klayan BMW ile 2006 ve 2007 için anla?ma imzalad?. Prost Peugeot ve Sauber Petronas tak?mlar?nda ke?fedilece?ini ve büyük bir tak?m ile anla??p yar?? kazanmaya ba?layaca??n? ümit ederken 2004 y?l?nda s?k?nt?l? bir durumdaki Jordan’ a geçmesi beni üzmü?tü. Yaz?k oluyor cocu?a diyordum. Eski F3000 ?ampiyonuydu. Hatta son derece tecrübesiz tak?m arkada?? Kimi Raikkonen’ in Mclaren’ e geçmesiyle Ron Dennis’ e baya?? bir laf kaym??t?m. Çünkü ben olsayd?m kesinlikle Nick Heidfeld’ i tercih ederdim.

Bu sezon s?k?nt?l? BMW.WilliamsF1′ i ile ba?ar?l? yar??lar ç?karm??t?. Ama BMW ile WilliamsF1 aras?ndaki anla?mazl?k art?k ayr?l??a neden olunca i?ler kar??t?. BMW, Sauber’ i sat?n alarak kendi tak?m?n? kurmaya karar verdi. BMW gibi bir ?irket, tak?m kuracak kadar kararl?ysa Nick gibi bir pilotun bu tak?mda ba?ar?l? olmamas? için hiç bir neden yok.

Yak?nda yar??lar kazanan ve sonunda da ?ampiyon olan bir Nick Heidfeld görece?imize eminim.

Özet

 Uncategorized  No Responses »
Sep 152005
 

Hala adam ak?ll? bir düzen tutturup ?u günlü?e bir ?eyler yazam?yorum. ?irkette yazmak için vakit bulacakken biraz çekiniyor muyum neyim? Garipsiyorum. Neyse. Ben son girdimden bu yana geçen zaman için k?sa bir özet geçeyim.

Tatil biteli çok oldu. Ama malesef Need For Speed oynayamad?k. Quake III Arena oynad?k. Baya?? formdan dü?mü?üm. Gerçi yine de fena say?lmazd?m ama ezeli rakibim Özkan beni her seferinde yendi. Öncesinde Formula 1 Türkiye GP’ sine gitti?imizi yazm??t?m. Ama hala oturup yazmak istediklerimi yazmaya f?rsat bulmu? de?ilim. Seneye yap?lacak yar??la birle?tirip ikisini de aradan ç?kartmak daha uygun olacak galiba 🙂

Enlightenment gerdi beni. WindowMaker’ a geçtim. Sonra çe?itli sudan sebeplerle yine KDE’ ye geçtim. Bazen rahat?n bana batt???n? dü?ünüyorum. Debian’ ?m?n APT kaynak deposu olarak yine unstable’ ? kullanmaya ba?lad?m. Ama bu sefer harbiden unstable’ m?? ki beni deliye çevirdi. Sistemde KDE 3.4.2 kurulu ama amaroK ve kaffeine kuram?yorum? Neden? Çünkü depoda hala eski sürümler var ve KDE 3.4.2′ nin ihtiyaç duydu?u libqt3-mm paketiyle çak???yor.

Bu arada deneme için sisteme ArchLinux kurdum. Sanki biraz FreeBSD’ ye benziyor gibiydi. Ancak Debian’ a öylesine al??m???m ki kurduktan sonra iki kurcalad?m ve b?rakt?m. ?imdilik öylece duruyor. Bakal?m hafta sonu geldi?inde kurcalar?z.

Ferrari bu sene nanay. Hem ?talya GP’ sinde hem de Belçika GP’ sinde kötü sonuçlar ald?lar. Hadi Belçika GP’ sinde ortal?k kar??t?, Schumi’ ye Sato arkadan vurdu falan ama ?talya’ da at?lan her turda tifosi olan karde?im ve beni daha fazla hüzünlendirdiler. Seneye in?allah düzelecek. Bu arada Schumi, “b?raks?n art?k”, “ne zaman b?rakacak?”, “ya?land? art?k”, “gençlere imkan tan?mal?” zart zurt edenlere ayar niteli?inde “?ampiyonlu?umu seneye geri istiyorum” ?eklinde bir aç?klama yapt?. Yani anla??laca?? üzere bu tarz beyanatlarda bulunan haddini bilmez arkada?lara göstere göstere ?ampiyon olup, ayar vermeden gitmeye hiç niyeti yok. Hatta ben de Peter Windsor gibi abart?p en az 2010′ a kadar yar??mas?n? istiyorum.

Az önce odamda yine babam evlenmem konusunda çe?itli beyanatlarda bulundu. Her ne kadar konu?ulanlar espiriyle kar???k olsa da ileride daha ciddi konu?malar?n geçece?i ortada.

Uykum geldi, yorgunum, hastay?m, bunalm?? durumday?m. Ben yat?yorum.