Oct 242005
 

Osman Yüksel, Google Fight’ ta Opera ile Firefox’ u aratm?? ve opera kelimesinin daha fazla arand??n? görünce sevinmi?. Ancak bir ?eyi unutuyor: Opera sadece bir web taray?c?s?n?n ismi de?il 🙂

Böyle bir kar??la?t?rma daha adil olacakt?r:

Lütfen hile yapmay?n!
Hehehehe!

Oct 182005
 

Pazar günü bilgisayar?m?n diskindeki ar?za nedeniyle yeni ald???m diske sistemi aktarmaya kalkt?m. Ancak, sistemin dengesizli?i can?m? s?kt??? için yeni diske s?f?rdan kurulum yapmak istedim. Ancak Debian’ ?n Internet’ ten yüklenmesi oldukça uzun sürece?i ve benim de hafta boyunca tüm sabr?m tükendi?i için vaktiyle indirdi?im Kubuntu 5.04′ ü kurmaya karar verdim. Kurulumdan sonra birkaç ufak ayarla son derece ho? bir sistemim oldu. Çok rahat ve sade (gerçi Debian da öyle). Çevre birimleri otomatik tan?mas? da çok ho?uma gitti. E tabi Ubuntu/Kubuntu f?rt?nas? esmeye ba?layal? çok oldu ama ben daha yeni adam ak?ll? kullan?yorum. San?r?m bu böyle gidecek. Kubuntu ile devam edece?im. Zaten Debian’ da da KDE kulland???m için çok büyük bir de?i?iklik say?lmaz.

Bu arada ?irketimize yeni bir arkada? daha geldi. Kendisi PHP ve MySQL konusunda oldukça bilgili bir arkada?. Baz?lar?n?z onu forum.ceviz.net‘ ten tan?yordur. Hani ?u küçük harfle i yerine ? yazan arkada?. Ho? geldi, sefalar getirdi. Umar?m birlikte güzel i?ler ç?karaca??z.

Oct 152005
 

Intel Architecture Manuals ile ilgili girdi?i daha geçen gün girmi? olmama ra?men dün FedEx ile birlikte i? yerine te?rif ettiler. Me?er bu dökümanlar ay?n 12′ sinde gönderilmi?ler.

?irketteki arkada?lardan birisinin kitaplar? gördü?ünde verdi?i tepki:
“Manyak m?s?n lan sen? ?imdi sen bunlar?n hepsini okumaya da kalkars?n. Zaten kafay? yemi?sin.”

?imdi evdeki kitapl???mdaki yerlerini ald?lar. Art?k otobüste eline bu kitaplardan birisini alm??, kendini kapt?rm?? bir ?ekilde okuyan birisi görürseniz bilin ki o benim. 🙂

Oct 132005
 

Hüseyin Uslu’ nun günlü?ünde bu yaz?y? okuyunca ayn? dökümanlardan ben de istedim. Ve az önce Intel’ den bir e-posta geldi. Dökümanlar FedEx ile yola ç?km?? geliyormu?. Sab?rs?zl?kla bekliyorum. Vaktiyle MMX komut setlerini basmak için az m? para harcam??t?k?

Dileyenler a?a??daki adresten bu dökümanlar? sipari? edebilir:
http://developer.intel.com/design/pentium4/manuals/index2.htm