Dec 232005
 

Evet farkl? birgün. Di?erlerinden tek fark?, “kaç ya??ndas?n?” sorusuna verece?im cevab?n de?i?mesi. Ba?ka bir fark? yok.

Ama bugün biraz kötü ba?lad? ve kötü devam ediyor. Sabah sabah evde ç?kan tats?zl?k, ?irkete geldi?imde buradakilerden birisinin hasta olmas?, di?erinin yüzünden dü?enin bin parça olmas?, bir di?erinin ablas?n?n kaza yapmas? gibi can s?k?c? ?eylerle devam ediyor gün. Umar?m günü ba?ka kötü bir ?ey olmadan kapat?r?z.

Her y?l oldu?u gibi ilk dinledi?im ?ark? Pink Floyd’ un muhte?em ?ark?s? “Time” idi. 1973 yap?m? The Dark Side Of The Moon albümünün benim için en harika ve bugün için en anlaml? ?ark?s?. Bu ?ark?n?n hele bir Pulse konserindeki hali vard?r ki, solosuyla bitirir insan?. Özellikle ?u bölüm harikad?r:

Tired of lying in the sunshine staying home to watch the rain
You are young and life is long and there is time to kill today
And then one day you find ten years have got behind you
No one told you when to run, you missed the starting gun

And you run and you run to catch up with the sun, but itâ??s sinking
And racing around to come up behind you again
The sun is the same in the relative way, but youâ??re older
Shorter of breath and one day closer to death

Otobüste gelirken Time’ ?n arkas?ndan yine Pulse konserindeki “Comfortably Numb” ? dinledim. Her zaman beni a?latmay? ya da en az?ndan gözümden ya? getirmeyi ba?arm?? solosuna gelindi?inde ise Haliç Köprüsü’ nün üstündeydim. Sa? taraf?ma, denize ve ufka bakt?m k?sa bir süre. Sonra da sol taraf?mdaki mezarl??a. Yüzümün ?ekil de?i?tirdi?ini farketti?imde gözlerimi kapatt?m ve ba??m? öne e?dim kimse farketmesin diye.

Dinledi?im son ?ark? da “Childhood’ s End” idi. Gerçi art?k deyim yerindeyse “kaz?k kadar adam” olduk ama 🙂

Who are you and who am I to say we know the reason why?
Some are born;
Some men die beneath one infinite sky.
Thereâ??ll be war, thereâ??ll be peace.
But everything one day will cease.
All the iron turned to rust;
All the proud men turned to dust.
And so all things, time will mend.
So this song will end.

Az önce babaannem arad?, köyde k?z kaç?ran kaç?ranaym??. Biz bu ya??m?za geldik daha bir ihtimal bile yok. Neyse ben gideyim biraz AJAX ile u?ra?ay?m. Belki iyi kod yazanlardan ho?lanan bir k?z bulurum 🙂

Dec 212005
 

Ne zamand?r Visual Basic kullanm?yordum. San?r?m en son askerdeyken bölük otomasyonu projesi üzerinde çal???rken kullanm??t?m. Ama geçenlerde bir i? için tekrar ba??na geçtim. Son 3 gündür de kullan?yorum. Baz?lar? pek sevmez Visual Basic’ i. Asl?nda hakl?lar da baz? gerekçelerinde. Evet kod derlendi?inde çok büyük bir ikilik dosya ç?k?yor otaya. Y???nla DLL vs.

Ama ben yine de seviyorum Visual Basic’ i, Visual Studio’ nun rahatl???n?. Belki de tüm gün HTML/JavaScript/PHP üçgeninde s?k?l?yorumdur. Belki de “2 t?k” ile programlaman?n rahatl??? beni tekrar cezbetmi?tir. Acaba diyorum .NET ile ilgilensem mi biraz? ?öyle 2 t?k t?k ile 15 günde bir program ç?kart?p, paray? k?rsam m?? Ama hay?r! Kendimi kontrol etmem laz?m!

Neyse ben ?u program? bitireyim.

Ke?ke …

 Uncategorized  No Responses »
Dec 202005
 

Hayat?n bir anlam? olsa, ya?an?labilir olsa.
Çabuk gelen pi?manl?klar olmasa, insanlar k?r?lmasa.
Pi?manl?klardan sonra geçen zamana yaz?k olmasa.
Duygular gecenin bir vakti yata??n etraf?n? sar?p insan? bo?masa.

Ve odam bu kadar so?uk olmasa.

Dec 162005
 

Dün Michael Schumacher’ in 2006 sonras?nda Ferrari’ den ayr?l?p Red Bull Racing’ e gidebilece?ine yönelik söylentiler ç?kt?. Red Bull’ un zaten büyük i?ler pe?inde oldu?u, geçti?imiz günlerde Adrian Newey’ i (aerodinami ustas?) almas?yla fazlas?yla belli olmu?tu.

Bir laf vard?r: “E?er bir tak?mda Michael Schumacher varsa en az bir otomobil puan al?r. E?er bir tak?mda Adrian Newey varsa her iki otomobil de puan al?r.”

Peki ya her ikisi de varsa?

E?er böyle bir ?ey olursa ilginç olaca?? kesin. Ancak bunu bir Ferrari taraftar? ve Michael Schumacher hayran? olarak hiç istemem. Michael Schumacher ile Ferrari ismi bütünle?mi? durumda. Ferrari deyince Schumacher, Schumacher deyince Ferrari geliyor akla. Ve tifosinin Michael Schumacher’ e bir gönül ba?? var. Gitmesini istemeyeceklerdir. Ama gitse bile kimse ona bunun için k?z(a)mayacakt?r.

Bu arada dün Michael Schumacher Jerez’ de V8 motorlu Ferrari F2005 ile en h?zl? tur zaman?n? yapm??. Üstelik ilk testinde. Anla??lan baya?? h?rslanm??. Bekleyece?iz ve 2006′ da neler olaca??n? hep birlikte görece?iz.

Düzeltme: Schumacher V8 motorlu Ferrari F2004M kullanm??. Felipe Massa ise k?s?tlanm?? V10 motorlu Ferrari F2005 kullanm??. ??in ilginç yan?, Schumacher’ in V8 motorlu bir araç ile V10 motorlu arac? kullanan Massa’ y? geride b?rakmas?.

Dec 132005
 

Vaktiyle bir i? için MSN Messenger servisini kullanmam icab etti. Bunun için de Yahoo!’ daki e-posta hesab?m? kaydettirdim. Güzel güzel kullan?yordum Gaim ile. Her ne kadar MSN Messenger servisinin ho?uma gitmeyen bir sürü yönü olsa da çok ?ikayetçi de?ildim (geçen günkü ba?lanma sorunu hariç). Ama art?k rahats?z olmaya ba?lad?m. Hay?r nedeni Microsoft servisi kullan?yor olmam?n bana verece?i bir rahats?zl?k de?il 🙂 Nedeni bu servisi kullanan baz? insanlar. Hiç tan?mad???m, kim olduklar? hakk?nda bana tek bir fikrim bile olmayan insanlar beni arkada? listelerine eklemeye çal???yor. Nedeni de malum: “Nas?l Hacker Olunur?” belgesinin Türkçe çevirisi. Çünkü kulland???m adres orada yazan ile ayn? adres. Google’ da “Hacker” diye aray?nca ilk s?rada bu belgeyi bulan merakl?lar?n ço?unlu?u hiç belgeyi okumadan, bana kendilerini tan?tan ve niyetlerini anlatan bir e-posta gönderme gereksinimi duymayarak do?rudan arkada? listelerine ekliyorlar.

Baz? ?eylerin bir adab?, bir üslubu vard?r. Ben kimseye arkada? listesine eklenmek için izin vermek zorunda de?ilim ki. Önce bir e-posta gönder, bir anlat neden benimle ileti?im kurmak istiyorsun? MSN Messenger sonuçta bir mesajla?ma servisi ve telefon numaras? gibi bir ?ey. Gecenin bir vakti birisiyle konu?urken, önemli bir i? üzerinde çal???rken hiç tan?mad???m birisi taraf?ndan bölünmek istemem. Ben bir arkada??mla konu?mak için Gaim’ i açt???mda “acaba birileri beni görüp ve uygun olmad???m zamanda bana sorular soracak m??” diye çekiniyorsam, özgürlü?ümün ne anlam? kal?r? Bir soru sormak, bir dü?ünce aktarmak ya da herhangi bir konu ile ilgili diyalo?a girmek istiyorsan, bir e-posta mesaj? göndermek daha uygun de?il mi? Böylelikle ben de uygun bir zamanda güzel güzel, uzun uzun yazsam olmaz m??

Vaktiyle beni listesine eklemek isteyen birisine izin verm?itim. O s?rada ba?l? de?ildi. Ba?l? oldu?u bir zaman denk geldi. Bekledim, bana herhangi bir mesaj da göndermedi. Listemde tan?mad???m birisinin bulunmas? beni rahats?z etti?i için mesaj gönderdim ve ?öyle bir diyalog gerçekle?ti:

ben: merhaba
o : merhaba
ben: sizi tan?yor muyum?
o : hay?r
ben: peki beni neden listenize eklediniz?
o : ben eklemedim sen ekledin
ben: nas?l yani? geçen gün benden listenize eklemek için yetki istediniz, ben de verdim
o : yalan söylüyorsun, sen ekledin beni listene
ben: iyi dü?ünün, beni herhangi bir ?ey için eklemi? olabilirsiniz
o : yalanc??
ben: hakaret mi edeceksiniz yoksa kim oldu?unuzu mu söyleyeceksiniz?
o : bak, benim ço ki?im var seninle u?ra?amam

Görüldü?ü üzere suçlu ben oldum.

Daha önce baz?lar?n? da yine listeme eklemi? ve konu?mu?lu?um vard?. Baz?lar? hiç söz konusu belgeyi okumadan “?ifre çalma”, “hesap ele geçirme”, “bilgisayara girme” gibi konularda yard?m istemi?lerdi. Baz?lar?n? da s?rf saçma sapan takma isimler kulland?klar? için reddetmi?tim. Ama yukar?daki diyalogtan sonra art?k e-posta almadan kimseye yetki verece?imi sanm?yorum.

Dün gece yine birisinin beni listesine eklemek istedi?ini gördüm. Tabi ki yetki vermedim. Bir süre sonra e-postalar?m? kontrol etmek için Yahoo!’ ya girdi?imde ayn? ki?iden ?öyle bir mesajla kar??la?t?m:
“bana b?raz yard?mc? olursan sev?n?r?m dost bunu okuyunca cevap at ok!”

Arkada??m önce bir selam verseydin, kendini tan?tma zahmetine girseydin de kim oldu?unu, ad?n?n ne oldu?unu en az?ndan bilseydim. Üstelik konu nedir? Ne konuda sana yard?m etmem gerekiyor? Peki nas?l senin dostun oluverdim birden? Dostluk bu kadar kolay m? kaz?n?l?yor? Bu kadar basit mi “dost” kelimesinin anlam?? Üstelik kim oldu?unu söyleme zahmetine bile girmemi?sin. E tabi sonunda da emir kipiyle bir istek belirtilmi? ve sonuna ünlem (!) i?areti konulmu? ki önemli oldu?u ve acilen cevap bekledi?ini anlayabileyim. Sana bir cevap vermek zorunda m?y?m? Bunun benim insiyatifimde olmas? gerekmiyor mu? Üstelik seni MSN listeme eklemek zorunda m?y?m?

?nsanlar neden kar??s?ndakini dü?ünerek, kar??s?ndakinin özgürlü?ünü kendi istekleriyle s?n?rlamadan diyalog kurmas?n? beceremiyorlar? Sorun ne acaba?

Neyse, bo?una vakit harc?yorum gibi geliyor. Bir an akl?ma esti yazd?m i?te.
??ime baksam iyi olacak.

Dec 132005
 

Linus Torvalds GNOME hakk?nda konu?mu? biraz.

I personally just encourage people to switch to KDE.

This "users are idiots, and are confused by functionality" mentality of
Gnome is a disease. If you think your users are idiots, only idiots will
use it. I don't use Gnome, because in striving to be simple, it has long
since reached the point where it simply doesn't do what I need it to do.

Please, just tell people to use KDE.

Linus
Benim aç?mdan ?unu yazd?ktan sonra böyle bir yorumu okumam ilginç bir raslant? oldu. 🙂

Buradan as?l mesaja ula??labilir:
http://lists.osdl.org/pipermail/desktop_architects/2005-December/000390.html

Dec 122005
 

Geçen hafta bir denemek için merakla Debian Unstable deposundan GNOME’ u kuruverdim sisteme. Herkesin dilinde olan “GNOME KDE’ den hızlıdır” sözüne de dayanarak, belki biraz daha hızlı bir çalışma ortamı yakalarım düşüncesi de aklımdan geçmedi değil. GNOME’ u kurduktan sonra oldukça hızlı açıldı. Nautilus, Konqueror’ a göre daha hızlı çalışıyordu (pencere açılışları ve önizleme resmi yüklemesi). Ancak Debian’ daki GNOME ile gelen standart temayı pek sevmediğim için sisteme makyaj yapmam gerekti. Industrial temasını seçtim ve seyrine baktım. Gerçekten çok hoş görünmeye başladı. Biraz kurcaladıktan sonra canımı sıkan bir şey oldu: Evet GNOME, KDE’ ye oranla daha az RAM harcıyordu ama GTK+/GNOME bileşenleriyle etkileşim QT/KDE bileşenlerine oranla çok yavaş. Bir menüye tıkladığımda açılması küçük bir zaman alıyordu. O anda da fare hareket etmiyordu. Yani GUI bileşenleri çok geç tepki veriyordu. Ertesi gün dayanamayarak tekrar KDE’ ye geçtim ve eskisi gibi devam ettim. Ancak bir şey farkettim. Lipstik temalı KDE altında kullandığım diğer GTK+ uygulamaları da (Firefox, XChat ve Gaim) aynı şekilde tepkileri geç veriyordu. GTK+ ile QT temalarını kullanma özelliğini kaldırıp standart GTK+ temasını kullanmaya başlayınca tepkiler hızlandı.

Demek ki neymiş? GNOME KDE’ den yavaşmış. 🙂

Karpuzkafa Okay

 Uncategorized  No Responses »
Dec 102005
 

?lk defa bir Formula 1 yar???n? san?r?m 1992 ya da 1993′ te izlemi?tim. Tabi banttan ve özet halinde. Çünkü o dönemde ya?ad???m köyde özel televizyon kanal? çekmiyordu. Hafta sonu TRT’ nin “Spor Stüdyosu” adl? program? ya da daha sonralar? ç?kmaya ba?layan Star 1 televizyonunun “World Of Motorsports” adl? programda izlemi?tim. Ancak o dönemler daha çocuk oldu?um için sadece arabalar? izliyordum. Pek bir fikir sahibi de?ildim. Ama o dönemlerde çok iyi bildi?im 2 isim vard?: “Senna” ve “Schumacher”.

Aradan zaman geçti ve 1996 ve 1997′ de Çanakkale’ de Cine 5′ in de ?ifresiz yay?nda verdi?i canl? yay?nlar? izlemeye ba?lad?k. Yava? yava? bir bilinç olu?uyordu ama çok fazla bilgi sahibi de?ildik. As?l zevk ve as?l bilgi edinimi ise NTV ile ba?lad?. NTV’ de Okay Karacan ve Serra Demirkol anlat?yordu yar??lar?. Okay Karacan’ ?n olaylara verdi?i tepkiler, “aoooooooooooov” deyi?leri, geçi?ler esnas?nda ba??rarak konu?maya ba?lamas? vs. yar??lar? daha da heyecanl? hale getiriyordu. Evet birçok kez gaf yap?yorlard? ama yine de yar??lar? onlarla izlemek zevkliydi.

?imdilerde ise CNN Türk’ te yay?nlan?yor yar??lar. Son derece sönük ve bilgisiz, Renault provakatörü anlat?c?larla yar??larda sinir küpü oluyoruz. Elimden gelse yabanc? kanallarda izleyece?im ama yok öyle bir imkan?m.

Bugün Ek?i Sözlük’ te gezinirken “okay karacan” ba?l??? akl?ma geldi. Okurken, Michael Schumacher’ in 2004 sezonundaki ilk iki yar??? ezici bir üstünlükla kazanmas?n?n ard?ndan Okay Karacan’ ?n sarfetti?i ?u sözler dikkatimi çekti (ve evet o s?rada askerdeydim ve bu sözleri duymad?m):
“evet karamsar olmaya gerek yok.. geçen yar?? 6.’ya tur bindirmi?ti.. bak?n bu yar?? fark 67 saniyede kald?..” Alem adams?n ne diyeyim?

Bir de ?unlar:
20 Haziran 2004, Indianapolis’ te yap?lan ABD GP’ sinde görülen görüntüler:
http://www14.brinkster.com/arkansis/karpuzkafa1.jpg
http://www14.brinkster.com/arkansis/karpuzkafa2.jpg

Özledik seni be “Karpuzkafa Okay” 🙂