Jan 312006
 

varadero: Challenger
varadero: canim s?k?l?yor
Challenger: varadero,
Challenger: ee?
Challenger: 🙂
varadero: flim koydum download a
varadero: düzgün hatt? olan adam yok
varadero: 15dk kaldi diyor
Challenger: ne diyon sen ya? 🙂
Challenger: 15dk?
varadero: 580 k dan hizli adam bulamadim
varadero: napim
yuxel_: mesut: evet
varadero: gecen terbiesizin birinden 16 m le cektim flimleri
Challenger: varadero, yuh diyorum ba?ka bir ?ey demiyorum
varadero: pc kitlendi
varadero: children of dune
varadero: die flim vard? ben genc kene
varadero: onu indiriyorum
Challenger: ben 17′ nin üstüne ç?ksam öpüp ba??m?n üstüne koyacam
varadero: laptop un
varadero: varmi ?
Challenger: yok
Challenger: ne gezer gariban programc?da laptop
varadero: hardisk i getir ozaman
varadero: indiriceklerini indir
varadero: ne kasiyon
varadero: 🙂
Challenger: 🙂
Challenger: pi?man olursun söyledi?ine 🙂
varadero: bi?i
varadero: olmaz
varadero: QOS var
Challenger: iyi per?embe getireyim 🙂
varadero: getir cekinme
varadero: hdd de bisi tutmuyom ben art?k 🙂
varadero: siliyom
varadero: linux cd leri 4-5 m le gelio nas?lsa
Challenger: 🙂
mesut: ulaknettemisin nerdesin sen
Challenger: yuh be yyuh
Challenger: varadero, yeter ben dayanamayacam
varadero: ii i?te
varadero: sali dersi kacirmazsin
varadero: 🙂
varadero: hahah
Challenger: pencereyi arkaya at?yom
Challenger: yeter art?k 🙂
varadero: 9 dk kalm??
varadero: film in bitmesine cay hazirlayayim

Jan 302006
 

Dün bir önceki gecenin yorgunlu?u nedeniyle saat 13:30 gibi uyanabildim. Yatakta bir yar?m saat daha keyif yapay?m, du?, kahvalt? vs. derken aMule ile Formula 1 videosu indirmeye devam eden bilgisayar?m?n fan sesinin birden kesildi?ini farkettim. Evet! Elektrikler kesilmi?ti! Yapmam gereken i?ler vard? ve elektrikler kesilmi?ti. Bekledim, bekledim bekledima ama yok! Gelmeye de hiç niyetli de?ildi. Anla??lan hafta içi ak?amlar? i?imi bitirebilmek için baya?? yo?un çal??mam gerekecekti. Sonra markete gitmek için d??ar?ya ç?kt???mda tüm caddede elektriklerin olmad???n? gördüm. Marketten ç?k?p eve geri döndü?ümde elektrikler gelmi?ti.

Hemen bilgisayar?m?n ba??na geçip e-postalar?m? kontrol ettikten sonra Emacs’ i aç?p çal??maya koyuldum. Emacs’ e yeni yeni al???yorum. Halen baz? sorunlar?m var ama yine de rahat?m. Daha henüz Emacs’ i tam olarak kendi kod stilime uygun ?ekilde kullanam?yorum. .emacs dosyas? üzerinde biraz daha çal??mam gerekiyor. ELisp’ i az çok anlamaya ba?lasam da Emacs’ in ne kadar da güçlü ve ne kadar da çok özelle?tirilebilir oldu?unun fark?nday?m. Google’ da .emacs dosyam? düzenlemek için yapt???m aramalarda buldu?um sonuçlardan ve yapt???m birkaç denemeden sonra bunu daha iyi anlad?m. Wikipedia ve Blogger için de mod buldum. Bunlar? da uygun oldu?um bir zamanda deneyece?im.

Hafta sonu boyunca yapt???m çal??malarda ço?unlukla CSS ile u?ra?t?m. O kadar vakit kaybetmeme ra?men u?ra?t???ma de?di. Çünkü bir sürü yeni ?ey ö?rendim ve sonuçta çok az HTML kodu ile çok iyi özelle?tirilebilen kodlar yazabildim.

Bu arada bir de geçenlerde Enlightenmnet DR17 kurdum sisteme. Sonra da irc.freenode.net’ te #fazlamesai kanal?nda yakalad???m conan’ a ard?ndan da conan’ ?n e17 kurup orgazm olu?u esnas?nda kanala girme gafletinde bulunan darkhunter’ a e17 büyüsü yapt?m. Görünü?e göre kurtulamayacaklar 🙂

Ben de ?uraya ve buraya birer ekran görüntüsü koydum.

Dün gece çal???rken bir arkada??m ICQ’ dan bana bir mesaj att?. Kendisiyle ayn? ?irkette çal???yorduk ve ben ona sürekli Linux/UNIX’ den bahsediyordum. FreeBSD’ nin de laf? geçiyordu arada. Her ne kadar do?ru dürüst BSD kullanm??l???m olmasa da ne kadar güçlü ve sa?lam bir sistem oldu?unun fark?ndayd?m ve bundan bahsediyordum. Meraktan FreeBSD kurmu? bilgisayar?na. Kurcalam?? etmi?. ?imdilerde ise FreeBSD üzerinde Java ile çal???yormu?. Ve bana dün gece te?ekkür etti. “Sayende oldu, iyi ki kurmu?um” dedi. Asl?nda benim yapt???m tek ?ey UNIX’ lerden bahsetmekti. Ama onu heveslendirdi?im için kurmas?na ve kullanmas?na bir vesile olmu? bu. Tabi bu da beni çok sevindirdi.

Gece boyunca Emacs ile kod yaz?p durdum, gözlerim yan?yor.

Art?k bu kadar laf yeter. Kolamdan bir yudum daha alay?m ve i?ime devam edeyim.

Jan 292006
 

Asl?nda Ferrari F360 F1 Spider ya da Ferrari F50 olmay? isterdim ama bende ne onlar gibi estetik var ne de onlar?nkiler kadar sa?lam kaya gibi bir vücudum. 🙂

Bugün Gezegen Linux‘ u okurken Alper Kanat‘ ?n günlü?ünde y?llarca Windows kullanan bir arkada??n?n h?zl? bir ?ekilde Windows’ u tamamen terkedip Debian’ a geçi? yapt???n? anlatan yaz?s?n? okudum. Bu geçi?i yapan Ozan Güven adl? arkada??n günlü?üne de bak?nca size 12 soru sorarak hangi spor araca benzedi?inizi söyleyen bir testten bahsetti?ini okudum. Daha önce de baz? sorular sorarak hangi i?letim sistemine benzedi?inizi söyleyen bir test vard?. O testte de Slackware Linux ç?km??t?m. Bu testi de bir deneyeyim dedim ve i?te sonuç:

I’m a Chevrolet Corvette!

You’re a classic – powerful, athletic, and competitive. You’re all about winning the race and getting the job done. While you have a practical everyday side, you get wild when anyone pushes your pedal. You hate to lose, but you hardly ever do.

Take the Which Sports Car Are You? quiz.

Jan 262006
 

Az önce Radikal Gazetesi’ nin web sistesinde bu haberi okudum. Bitlis’ te ç?? alt?nda kalan otobüsün ?öförünün anlatt?klar? adeta kan?m? dondurdu. Yolda bulunan di?er araçlardaki insanlar olay? sadece seyretmekle kalmay?p, yard?m isteyen, so?uktan donan yaral?lar? da araçlar?na almam??lar! Üstelik 5 saat boyunca orada bulunmalar?na ra?men… Otopsi raporuna göre ölen o 8 ki?i donarak ölmü? ve asl?nda kurtulabilirmi?. Bu nas?l bir vicdand?r? Bu nas?l insanl?kt?r? Ben anlayamad?m, akl?m almad?. Anlamak da istemiyorum.

Jan 202006
 

Vaktiyle Challenger uzay meki?i facias?n? ilahi bir cezaland?rma oldu?unu yazan (isim güya “Allah’ a meydan okumak” anlam?ndaym??) Yeni ?afak gazetesinden yine süper komik bir yaz?: “?eytan, rock müzi?in tam kâlbinde

Yaz?daki ilk komedi Madonna ve Michael Jackson’ ?n rock müzik yapt???n? sanmalar?.

?kinci komedi ise yaz?n?n giri? k?sm?nda Beatles, Metallica ve AC/DC’ den de bahsetmelerine ra?men, yaz?n?n kendisinde hiçbir ?ekilde bu iki grubun ?ark?lar?nda neden “?eytani” mesaj oldu?u anlat?lmam??. Üstelik Metallica’ n?n ?eytan ile ili?kisi san?r?m sadece “Am I Evil?” adl? ?ark?n?n ismine bakarak kurmu?lar. Allah bilir ?ark?y? hiç dinlememi?lerdir.

Üçüncüsü ise trajikomik:

Albümlerinde elde ettikleri büyük müzikal ba?ar?lara kar??n özel ya?amlar? kimi dönemlerde tiksinti verici türden yozluklara sahne olan Led Zeppelin üyeleri, zirveden hiç inmedikleri 1970’lerde ilk darbeyi grubun solisti Robert Plant’in küçük o?lunun 1978’de âni bir mide rahats?zl??? sonucu ölmesiyle ald?lar. Baz? ?ngiliz yay?n organlar? bunun rakip bir okültist grubun küçük çocu?a yapt??? ölüm büyüsü yüzünden gerçekle?ti?ini bile savundu. Çünkü hem grubun solisti Plant’in hem de gitarist Page’in yo?un olarak büyücülükle ilgilendikleri dedikodular? o günlerde ayyuka ç?km?? durumdayd?.

Ay?p denen bir ?ey var. Bu kadar sayg?s?zca, bilinçsizce mi yaz?l?r bir yaz??

Jan 162006
 

Michael Schumacher, F2006 ile bu sabah Fiorano pistinde birkaç deneme turu atm??. Yar?n ise bir haftal?k teste ç?kacakm??. Kanat yap?s? oldukça ilginç. Yere daha yak?n ve sivri burnu, ön kanat?n yan?ndaki küçük kanatç?klar ve gövdenin arka k?sm? ile arka kanatta bulunan ek parçalar ilk dikkatimi çekenler yeniliklerden. Acaba bu arac? F2005 gibi Aldo Costa m? tasarlad? yoksa Rory Byrne yine i? ba??nda m? merak ediyorum. Büyük ihtimalle bu hafta yap?lacak testler esnas?nda bu küçük aerodinamik parçalar üzerinde baya?? bir oynayacaklar.

Habere ve resimlere buradan ula??labilirsiniz.

Arac? ilk gördü?ümde heyecanland?m 🙂

Jan 152006
 

Elimde bulunan baz? Formula 1 videolar?n? VCD yapmak istedim. Ancak K3B “bu AVI, ben bunu VCD yapmam” deyince AVI’ yi nas?l VCD için uygun MPEG dosyas? haline getiririm diye ara?t?rd?m. Evet mencoder ve ffmpeg bu i?i yap?yordu. Ancak KDE-Apps.org‘ da bu Konqueror beti?ini görünce hemen uygulad?m. Tabi bu betik de mencoder ve ffmpeg kullan?yor. Dosyay? /usr/share/apps/konqueror/servicemenus alt?na konqkonv.desktop ad? ile kaydettim. Ancak beti?in Debian’ da düzgün çal??mas? için içerisindeki “time” kelimelerini silmek gerekti.

Sonuçta tek t?k ile her türlü avi, wmv ve mov dosyalar?n?z VCD’ ye çevrilir 🙂

Jan 142006
 

MyISAM tipindeki bir tabloya veri girerken, daha önce silinmi? olan verilerin ayn?s?n?n tekrar eklenmesi esnas?nda MySQL gidip tablonun sonuna bir sat?r daha girmek yerine daha önce oldu?u yere yaz?yordu. Ben de acaba ?öyle yapsam düzelir mi böyle yapsam düzelir mi diye söylenerek dü?ünürken kafama dank etti. Niye MySQL DELETE komutunu verdi?imde veriyi silsin ki? ?lgili veri sat?r?ndaki bir bayra??n konumunu de?i?tiriyor, ben tekrar ayn? veriyi kaydetmeye kalkt???mda bak?yor veriler ayn? bayra??n konumunu yine düzeltiveriyordu. Tabi sonuç olarak da veriler kar??ma eski s?ras?nda ç?k?yordu.

S?ra numaras?n? tutan bir alan açmay? tabi sonradan ak?l edebildik. Demek ki insan bu kadar aptalla?abiliyor gece gece. Gerçi saat de pek geç de?il ama neyse. Tamam gülmeyin.