Apr 282006
 

Uzun bir süredir yazam?yordum. Asl?nda bazen bir ?eyler karalayay?m diyordum ama sonra vazgeçiyordum. Bu geçen zaman zarf?nda TOL Bilgi ??lem Hizmetleri A.?’ deki görevimden ayr?ld?m. Pazartesi gününden bu yana Acotel S.p.A.’ ya ait Flycell Telekomünikasyon Hizmetleri A.?’ de yaz?l?m geli?tiricisi olarak çal???yorum. Flycell, GSM operatörleri için bir içerik sa?lay?c?s? ve ba?ta ?talya olmak üzere, ?rlanda, Fransa, ABD, Brezilya ve birkaç Arap ülkesinde faaliyet gösteriyorlar. Tabi bu ilk haftam ve May?s ay?nda ba?layacak e?itimden önce bol bol döküman okumam gerekiyor. Zaten uygulamalar?n çal??t??? sistemler GNU/Linux ile çal???yor ve geli?tirme için bana tahsis edilen bilgisayarda da GNU/Linux kullanmama izin veriyorlar. May?s ay?ndaki e?itim için ?talya’ ya gitmem gerekiyor. Tabi vize i?lemlerinde sorun ç?kmazsa (ki umar?m ç?kmaz). Ortam güzel, insanlar iyi ve i? de güzel 😉

Yazmad???m süre içerisinde Formula 1 2006 Sezonu da ba?lad?. Ferrari, Bahreyn’ de çok h?zl? bir ba?lang?ç yapsa da, Bridgestone lastiklerinin ilk Schumacher’ in ilk pit-stopundan sonra istenen verimi gösterememesi nedeniyle 2. pit sonras?nda küçük bir fark ile Alonso’ ya birincili?i kapt?rm?? olduk. Malezya’ da ise motor probleminden endi?e eden Ferrari, her iki araçta da motor de?i?tirince Michael Schumacher 14. Felipe Massa da 22. s?radan ba?lamak zorunda kald?. ?kisi de farkl? stratejilerle yar??t?lar ve Massa 5., Schumacher 6. oldu. Avustralya ise tam bir hüsrand?. Massa starttan hemen sonra, Schumi ise yava? ve dengesiz arac?na uzun bir süre direndikten sonra bir hatas? sonucu ciddi bir kaza geçirdi.

Genellikle sezon as?l Avrupa’ da ba?lar derler. San Marino GP’ sinde Ferrari yine çok güçlü göründü. Schumacher, pol pozisyonunu alarak Ayrton Senna’ n?n öldü?ü pistte, onun pol pozisyonu rekorunu k?rd?. Ferrari için yar?? çok iyi ba?lamas?na ve Schumacher’ in ilk pit-stopa kadar Alonso’ ya 11 saniye civar?nda fark atmas?na ra?men, ilk pitten sonra yine kronikle?en Bridgestone problemi ba? gösterdi ve yine tur zamanlar? dü?tü. Tabi Alonso da daha h?zl? giderek birkaç tur içerisinde 11 saniyelik fark? eritti. CNN Türk’ teki spikerlerin anlat?m?na bak?l?rsa “Alonso adeta uçuyordu”. Ancak pistin geçi? imkan? tan?yacak yerinin az olmas? ve Fernando Alonso’ nun da Michael Schumacher üzerinde bask? kuracak yetene?i ve geçi? yapabilecek becerisi olmad??? için çok bekledikleri “muhte?em Alonso geçi?i” gerçekle?medi. Schumacher 25 tur kadar kusursuz sürdü. Alonso ise geçmek için sürekli farkl? ?eyler denedi ancak her birisinde de ba?ar?s?z oldu hatta kendisini belki de yar?? d??? b?rakabilecek bir hata yapt?. Sonunda Ferrari ve Michael Schumacher uzun bir aradan sonra yar?? kazanmay? ba?ard?. Ancak hala Bridgestone endi?eye neden oluyor.

Yine bu süre içerisinde David Gilmour “On An Island” adl? albümünü ç?kard?. Albümü ilk dinledi?imde (gecenin bir yar?s?yd?) This Heaven ve Take A Breath adl? ?ark?lar (özellikle gitar sololar?) beni adeta bitirdi. Tek kelimeyle mükemmel. Baz?lar? bu albümü, Pink Floyd’ un The Division Bell albümünün tamamlay?c?s? olarak görüyorlar. Ancak ben pek fazla bir ili?ki kuramad?m. Baz? ?ark?larda benzerlikler dikkatimi çekse de çok büyük bir ba? oldu?unu sanm?yorum.

Timu Eren‘ den ö?rendi?ime göre 10 May?s’ ta David Gilmour – On An Island partisi varm??. Bir aksilik ç?kmazsa ben de orada olaca??m.

?imdilik bu kadar.