Oct 202006
 

Daha önce adresini verdi?im ve Can Kavakl?o?lu taraf?ndan haz?rlanm?? SVN Ba?lang?ç döküman?n? takip ederek sistemime Subversion kurdum. Bilmeyenler için Subversion’ ?n bir sürüm kontrol sistemi oldu?unu ve CVS’ e alternatif olarak geli?tirilmi?, ancak yava? yava? onun yerini almaya ba?lad???n? belirteyim. Subversion’ ? kurduktan sonra bir de apt-get install websvn diyeren WebSVN kurdum.

Subversion’ ?n ho? özellikleri var. Örne?in bir dosya/dizini svn move komutuyla ba?ka bir dizin alt?na ta??mak istedi?inizde, çal??ma dizininizdeki dosya/dizini de ba?ka bir dizin alt?na ta??yor. Ayn? ?ey cp ve rm komutlar? için de geçerli.

Kulland?kça ve farkl? özelliklerini gördükçe yazar?m.

Oct 162006
 

aMule ile indirdi?im baz? .wmv uzant?l? veya .avi uzant?l? video dosyalar?n? izleyemiyordum. Hem Mplayer, hem Totem, hem de Kaffeine her zaman kendilerine umutla bakan gözlerimi nemlendiriyordu. Zira izlemek istedi?im videolar genellikle hep Formula 1 tarihi ile ilgili önemli olaylar? anlat?yordu. Hep codec sorunu oldu?unu dü?ündü?üm için ve codec aramaktan da yorulu?um için ba?ka bir zaman bakar?m diyerek es geçiyordum. Bugün bir rastlant? sonucu http://forum.donanimhaber.com/m_9836338/tm.htm üzerinden http://www.ubuntu-tr.com/v6/node/91 adresine ula?t?m. Orada da anlat?ld??? üzere bu video oynat?c?lar? CTYPE yerelini C yaparak çal??t?r?nca söz konusu videolar? izleyebilir hale geldim.

Örne?in Mplayer’ i çal??t?rmak için a?a??daki komutu girmek yeterli:
export LC_CTYPE=C; gmplayer

Oct 162006
 

Zenwalk‘ ın ekran görüntülerini incelerken gördüğüm hafif bir editor. Hem GNU/Linux hem de Windows ortamında çalışan sürümler mevcut. Debian’ ıma apt-get install geany diyerek kurduktan sonra biraz kurcaladım. Çok gelişmiş özellikleri yok ancak büyük bir projede kullanılmayacaksa yeterli bir editör. Sadece hafif oluşu ve sadeliği bile tercih sebebi olabilir.

PHP için renklendirmesin beğenmeyip elle kendim düzenledim. Buradan indirebilir ve ~/.geany/filedefs dizini altına kopyalayarak kullanabilirsiniz.

Not: Dosyayı indirmek için üzerine sağ tıklayıp “farklı kaydet” diyerek indirin. .xml uzantılı olmasına rağmen dosya bir XML dosyası değil.

Oct 162006
 

Bugün OSNews’ ta kar??la?t???m bir haberde Zenwalk adl? bir GNU/Linux da??t?m?ndan bahsediliyordu. Slackware 10.2 üzerine kurulmu? ve masa üstü ortam? olarak XFCE4 seçilmi? hafif bir da??t?m Zenwalk. Özellikle art?k eskimi? durumdaki sistemler için ideal. ?ndirip denemekte fayda var.

Oct 152006
 

Günlük ta??ma i?i tamamland?. Borja Fernandez taraf?ndan yap?lm?? Pool adl? bu temay? hafiften düzenledim, kabaca biraz Türkçele?tirdim. ?imdilik idare eder. WordPress’ in Blogspot’ tan günlük kay?tlar?n? alabiliyor olmas? çok i?ime yarad? ve eski günlü?ümü rahatl?kla buraya ta??yabildim. ?imdi de s?ra ki?isel web sayfam? buraya ta??makta. Hala önceki ?irkette çal??t???m yaz?yor 🙂