Oct 202006
 

Daha önce adresini verdi?im ve Can Kavakl?o?lu taraf?ndan haz?rlanm?? SVN Ba?lang?ç döküman?n? takip ederek sistemime Subversion kurdum. Bilmeyenler için Subversion’ ?n bir sürüm kontrol sistemi oldu?unu ve CVS’ e alternatif olarak geli?tirilmi?, ancak yava? yava? onun yerini almaya ba?lad???n? belirteyim. Subversion’ ? kurduktan sonra bir de apt-get install websvn diyeren WebSVN kurdum.

Subversion’ ?n ho? özellikleri var. Örne?in bir dosya/dizini svn move komutuyla ba?ka bir dizin alt?na ta??mak istedi?inizde, çal??ma dizininizdeki dosya/dizini de ba?ka bir dizin alt?na ta??yor. Ayn? ?ey cp ve rm komutlar? için de geçerli.

Kulland?kça ve farkl? özelliklerini gördükçe yazar?m.

  2 Responses to “Subversion ve WebSVN”

  1. ?lginiz ve ba?lant?n?z için te?ekkür ederim.
    Can Kavakl?o?lu

  2. As?l haz?rlad???n?z belge için ben te?ekkür ederim.

Leave a Reply to Ya?ar ?entürk Cancel reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)