Dec 122006
 

?nsanlar sürekli ç?k?p birileriyle gurur duydu?unu söyleyip duruyor. Bir bakm??s?n?z hapisten ç?kan bir eski yükümlü ile “Türkiye gurur duyuyor”, bir bakm??s?n?z meydanda at?p tutan bir siyasetçiyle “Türkiye gurur duyuyor”, vs. vs. vs.

Gazi Ya?argil Devlet Onur Madalyas?’ n? almaya geldi?inde hiç onunla gurur duydu?unu hayk?ran bir Türkiye gördük mü? Hayk?rmay? bo?verelim (ki tuhaf asl?nda), çok istedi?i halde imkan olmad??? için ülkesinde çal??amayan bu dehaya uygun ortam sa?land? m?? Niye sa?lans?n ki? O askerli?ini yapmad??? için Türkiye Cumhuriyeti vatanda?l??? hakk?n? kaybetmi?ti de?il mi? Hatta askerli?ini yapmad??? için “Türk” ad?n? kullanmaya da hakk? yoktu de?il mi? O nedenle gurur da duymamal?yd?k (zaten hakk?m?z da var m? emin de?ilim).

Dün ak?am eve giderken bir dükkan?n cam?na yap??t?r?lm?? bir afi? gördüm. Üzerinde bir k?z resmi ve üzerine kocaman “POPSTAR”, “105 – Bilmem kim”, “Falan Filan Lisesi’ nin Gururu” yaz?yordu. Bir lise ne kadar da güzel bulmu? gurur duyaca?? ö?rencisini.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)