Eski DOS Oyunlar?

 Uncategorized  1 Response »
Jul 312007
 

Ek?iSözlük’te Jazz JackRabbit 2 ile ilgili ba?l??? okurken ?u siteye verilen ba?lant?y? gördüm:

http://www.abandonia.com

Siteye girdi?imde eski ça?lardan kalma bir hazine görmü? gibi gözlerim parlad?. Lotus Ultimate Challenge, GrandPrix Circuit,  SimCity 2000 gibi bir zamanlar hastas? oldu?umuz oyunlar oradayd? ve indirmek yasald?. DOSBox içinde kurup her birini oynamak için mesaimin bitmesini sab?rs?zl?kla bekliyorum 🙂

Jul 312007
 

Asl?nda ne zamand?r foto?raf çekmeye ilgim vard?. Fakat ne bir makinem, ne de foto?rafa ay?racak bir vaktim vard? (gerçi hala vaktim yok:)) Bundan birkaç ay önce gecenin bir saatinde hat?ra foto?raflar? çekmek için bir foto?raf makinesi alman?n iyi olaca??n? dü?ünerek hepsiburada.com’a girdim. Makineleri incelerken, o dönemde bir kampanya dahilinde sat?lan Fujifilm FinePix S5600 dikkatimi çekti. Kendisi “D-SLR benzeri” bir foto?raf makinesiydi ve özellik olarak istedi?imden daha geli?mi?ti. O makineyi görünce önceden beri var olan foto?raf merak?m yeniden gün ?????na ç?kt?.

Niyetim sadece hat?ra foto?raflar? çekmek için kompakt bir makine almakken, birden kendimi D-SLR benzeri ve hatta D-SLR foto?raf makinelerle ilgili incelemeleri ve testleri okurken buldum. Çünkü içimdeki merak tekrar azm?? ve art?k i? i?ten geçmi?ti. Yapt???m ara?t?rmalar sonucunda S5600′ ün güzel bir makine oldu?unu, fakat art?k eskidi?ini ve baz? sorunlar? oldu?unu gördüm. D-SLR makineler benim için hem pahal? hem de “?imdilik” gereksiz oldu?undan, Canon Powershot S3 IS ve Sony Cybershot DSC-H5 üzerinde dü?ünmeye ba?lad?m. Okudu?um incelemeler ve testler sonucunda S3′ ten yana karar k?lm?? ve art?k fiyat ara?t?rmas? yapmaktayken birden gözüme ba?ka bir makine çarpt?: Fujifilm FinePix S6500FD. Hemen ara?t?rmaya koyuldum ve ISO performans?, sensör boyutu, netlik, görünüm vs. gibi konularda S3’ten çok daha iyi oldu?unu gördü?ümde art?k son karar?m? vermi?tim. Bu makineyi istiyordum.

Di?er birçok foto?raf makinesi gibi S6500FD’nin de Türkiye fiyat? çok yüksek oldu?u için yurtd???ndan nas?l getirtebilece?imi ara?t?rmaya ba?lad?m. Derken gittigidiyor.com‘ da makineyi çok daha ucuza yurtd???ndan alabilece?im bir ilan gördüm. Sonunda gittigidiyor.com’un taksit özelli?ini de kullanarak makineyi bütçemi fazla zorlamadan sat?n ald?m.

O gün bu gündür f?rsat buldukça elime makinemi al?p denemeler yap?yor ve sürekli olarak foto?rafç?l?k ile ilgili yaz?lar okuyorum. Her yeni foto?raf çekti?imde daha iyi sonuç elde ediyorum. Zamanla daha da iyi sonuçlar elde edebilirim. Fakat hiçbir ?ekilde bir iddiam yok. Sadece foto?raf çekmek ho?uma gidiyor. Teknik aç?dan ba?ar?s?z olabilirim. Ancak gördü?ümü çekmek (veya çekmeye çal??mak) ho?uma gidiyor.

??te ?urada çekti?im birkaç foto?raf? bulabilirsiniz:

http://www.flickr.com/photos/yasar/

F?rsat buldukça çekmeye devam edece?im ve yukar?daki adrese yükleyece?im.

Jul 312007
 

Geçti?imiz günlerde yapt???m bir hata (aptall?k da diyebiliriz) sonucu, makinemde henüz aktar?lmay? bekleyen birkaç foto?raf? (içlerinde pek de?erli bir han?mefendi ile çekilmi?ler de vard?) siliverdim. O foto?raflar makinenin içinde tam 1 haftad?r bekliyordu ancak ben gerek yo?unluk ve yorgunluktan, gerekse ü?engeçlikten aktarmam??t?m.

Eve geldi?imde yard?m?n? istedi?im Google sa?olsun bana birçok XD karttan foto?raf kuratarabilece?im program adresi verdi. ?lk denedi?im programlardan birisi foto?raflar? kurtarmay? ba?ard? fakat “abe atas?n bi be?lik, o zaman kaydederim” diyerek beni hayal k?r?kl???na u?ratt?. Hem ücretsiz bir alternatifin olabilece?i ihtimalinden, hem de bir daha belki hiç kullanmayaca??m bir programa ücret ödemek istemedi?imden Google’da aramaya devam ettim ve Zero Assumption Recovery (ZAR) adl? bir programa rastlad?m. ZAR asl?nda birçok ortamdan dosya kurtarabiliyor ama özellikle foto?raf kurtarma özelli?i ücretsiz olmas? benim çok i?ime yarad?. Gayet de güzel bir ?ekilde çal??t? ve ben de foto?raflar?ma kavu?tum.

Jul 312007
 

Çe?itli nedenlerle günlü?ümün bulundu?u sunucu bir süredir eri?ilemez durumdayd?. Ben de bu duruma art?k daha fazla dayanamad?m ve günlü?ümü ba?ka bir sunucuya ta??d?m. Ama maalesef eski günlük girdilerim di?er sunucuda kald? ve yede?i yoktu 🙁 Di?er sunucuya eri?imim olur olmaz eski girdilerimi de buraya ta??yaca??m. Fakat, bu günlü?ü de ?imdi açmam nedeniyle eski URL’ler sizi farkl? günlük girdilerine yönlendirebilir. Bunun için özür dilerim. Fakat eski sunucuya ne zaman eri?imim olaca??n? bilmedi?im için art?k daha fazla bekleyemedim.

Jul 202007
 

?irkette metin dosyalar? üzerinde çal???rken kullanmak üzere birkaç kabuk beti?i yazd?m. Tabi bunlar? PHP ile yazmak daha kolay geldi.

ayir.php: Bir metin dosyas?ndaki verilen kritere sahip sat?rlar? ay?r?r.

iki_dosya_farki.php: Verilen iki metin dosyas?n? kar??la?t?rarak farkl? sat?rlar? ayr? bir dosyaya yazar.

satirkirp.php: Bir metin dosyas?ndaki sat?rlar? belirtilen sat?r uzunlu?una göre k?rpar.

Jul 032007
 

Uzun uzun aralar veren sadece ben miyim? Ferrari de uzun bir aradan sonra döndü ve bu hafta sonu yine zirvenin 2 basama?? k?rm?z?yd?.

Unutkan notu: Ben bir aralar Gilles Villeneuve hakk?nda bir ?eyler yazacakt?m ama, akl?ma gelince yazar?m 🙂