Oct 202007
 

Ubuntu 7.10′ (Gusty Gibbon) un ç?kmas?n?n hemen ard?ndan dizüstü bilgisayar?mdaki ve evde karde?imin kulland??? bilgisayardaki 7.04’ü (Feisty Fawn) güncellemeye koyuldum. Dizüstü bilgisayarda herhangi bir sorun ya?amadan güncellemeyi tamamlad?m. Ancak karde?imin bilgisayar?nda 7.04 ile çal??an NVidia MCP51 HD ses kart?n?n 7.10 ile çal??mad???n? farkettim.

Konuyu Google’da arat?nca birçok ki?inin de ayn? dertten muzdarip oldu?unu gördüm. K?y?da kö?ede bir hata bildiriminin son yorumunda yazan çözümü uygulayarak sorunu hallettim. Hata bildirimi sayfas?nda 2.6.22-12 çekirde?i üzerinden anlat?lm??, güncel Ubuntu çekirde?i ise 2.6.22-14.

Sorunun çözümü ?öyle:
Konsolu aç?p ?u komutu girerek linux-image-2.6.22-14-generic, linux-restricted-modules-2.6.22-14-generic ve linux-ubuntu-modules-2.6.22-14-generic paketlerini kuruyoruz:

sudo apt-get install linux-image-2.6.22-14-generic linux-restricted-modules-2.6.22-14-generic linux-ubuntu-modules-2.6.22-14-generic

E?er burada belirtti?imiz paketler zaten kuruluysa aptitude’a linux-restricted-modules-2.6.22-14-generic ve linux-ubuntu-modules-2.6.22-14-generic paketlerini tekrar kurmas?n? söylüyoruz:

aptitude reinstall linux-restricted-modules-2.6.22-14-generic linux-ubuntu-modules-2.6.22-14-generic

MCP51′ i çal??t?racak sürücünün aç?l??ta yüklenmesi için de sudo gedit /etc/modules komutu arac?l???yla /etc/modules dosyas?n? metin editöründe aç?yoruz. Yeni bir sat?ra snd-hda-intel yaz?p kaydedip ç?k?yoruz.

Bilgisayar?m?z? yeniden ba?lat?nca kar??m?za gelen aç?l?? menüsünden (grub) 2.6.22-14-generic çekirde?ini seçti?imizde Ubuntu’muz art?k ses veriyor olacak 🙂

Oct 182007
 

?ki hafta önce annem ?iddetli ba? a?r?lar? çekmeye ba?lad?. Bu ba? a?r?lar? 1-2 gün devam edince bir sabah hastaneye götürdük. Orada yüksek tansiyonu oldu?u söylendi ve önlemek için de i?ne yap?ld?. Annem eve geldikten k?sa bir süre sonra Çanakkale’den gelen bir telefonla anneannemin durumunun kötü oldu?unu ö?rendik. Kendini o gün yap?lan i?nenin etkisiyle iyi hisseden annem, o ak?am tüm kar?? ç?kmalar?ma ra?men babam ile birlikte anneannemi görmek için Çanakkale’ye gitti. Onlar gittikten 3 gün sonra da anneannemin vefat haberini ald?k.

Annem ve babam ?stanbul’a geri döndüklerinde annemin hali, gitmeden önceki halinden daha kötüydü. Nedenini sordu?umda ise annemin Çanakkale’ye gitti?i gün beyin kanamas? geçirdi?ini ve 3 gün boyunca hastanede kald???n? ö?rendim. Biz üzülmeyelim diye telefonda “evdeyiz, iyiyiz” ?eklinde cevap verip bizden gizlemi?ler hep. Anneme hastanede ne ?ekilde bir tedavi uyguland???n? tam olarak bilemedi?im için bayram günü burada kontrol ettirmek için telefonla oray? buray? aray?p durdum. Sonunda bir doktorun tela? edecek bir ?ey olmad???n? ama sürekli kontrol edilmesi gerekti?ini söylemesiyle bir nebze olsun rahatlad?m. Bu hafta da çe?itli kontroller yap?l?yor ve sa?l?k durumu iyi görünüyor. ?n?allah herhangi bir sorun olmadan bu problemi de atlatacak ve tamamen iyile?ecek can?m annem.

Tabi bütün bunlar olurken ya?anan moral bozuklu?u ve endi?e ba?ka ?eylere de yans?yor. ?nsan i?ine tam olarak konsantre olam?yor. Ama art?k geçti gibi görünüyor. ?imdi aksayan i?leri yoluna sokma zaman?.

Not: Bir ba? a?r?s? hissetti?inizde lütfen önemseyin. Tela?lan?n demiyorum. Sadece önemseyin ve dinmiyorsa hemen bir sa?l?k kurulu?una ba?vurun.

Oct 082007
 

Ubuntu 7.04 kurulu dizüstü bilgisayar?m?, GPRS üzerinden nas?l Internet’e ç?karabilece?imi ararken ?öyle bir dokümana denk geldim: https://help.ubuntu.com/community/BluetoothDialup

Bu dokümana uyarak Sony Ericsson W700i cep telefonumdan Avea GPRS ile Internet’e ba?lanmak için ?u ad?mlar? izledim:

 • sudo apt-get install bluez-utils bluez-pin ppp

  komutunu girerek Bluetooth üzerinden Internet’e ba?lanmak için gerekli paketleri kurdum.

 • Bluetooth ile ba?lant? kurmadan önce telefon ile bilgisayar? e?le?tirmek gerekiyor. Bunun için de girerek telefonun MAC adresini bilmek gerekiyor:
  hcitool scan
 • sudo hcitool cc <telefonun MAC adresi>

 • sudo hcitool auth <telefonun MAC adresi>

 • sudo passkey-agent --default /usr/bin/bluez-pin

  Bu komutu girince kar??n?za nümerik giri? yapabilece?iniz bir kutu ç?kt?. Bu kutuya bir numara girip, telefonda da ayn? numaray? girdim.

 • sdptool browse <telefonun MAC adresi>

  komutunu girerek telefonumdaki servisleri listeledim. Burada “Service Name: Dial-up Networking” ba?l??? alt?ndaki “Protocol Descriptor List:”, “RFCOMM” k?sm?nda “Channel:” etiketinin kar??s?nda yazan kanal bizim için önemli.

 • Daha sonra;

  gksudo gedit /etc/bluetooth/rfcomm.conf

  komutuyla RFCOMM ayar dosyas?n? açt?m ve ?u sat?rlar? ekledim:

  rfcomm0 {
  bind yes;
  device your-phone-mac-address;
  channel your-phone-rfcomm-channel;
  comment "Bluetooth PPP Connection";
  }

 • Bluetooth servisini yeniden ba?latt?m:

  sudo /etc/init.d/bluetooth restart

 • PPP protokolü ile ba?lant? kurmay? sa?lamak için gksudo gedit /etc/ppp/peers/BluetoothDialup komutunu girerek yeni bir ba?lant? olu?turdum.
 • Dosyan?n içine ?u sat?rlar? yap??t?rd?m ve dosyay? kaydedip ç?kt?m:
 • debug
  noauth
  connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/BluetoothDialup"
  usepeerdns
  /dev/rfcomm0 115200
  defaultroute
  crtscts
  lcp-echo-failure 0

 • Çevirmeli ba?lant? kurulurken sistemleraras? mesajla?may? belirlemek için;
  gksudo gedit /etc/chatscripts/BluetoothDialup
  komutunu girip a?a??daki sat?rlar? girdim ve kaydedip ç?kt?m:
  TIMEOUT 35
  ECHO ON
  ABORT '\nBUSY\r'
  ABORT '\nERROR\r'
  ABORT '\nNO ANSWER\r'
  ABORT 'nNO CARRIER\r'
  ABORT '\nNO DIALTONE\r'
  ABORT '\nRINGINGrnrnRINGING\r'
  '' \rAT
  OK 'AT+CGDCONT=1,"IP","internet"'
  OK ATD*99***1#
  CONNECT ""
 • Yapm?? oldu?um bu ayarlarmalar sonras?nda telefonumu bir a? ba?lant?s? arayüzü olarak tan?mlamak için /etc/network/interfaces dosyas?na ?u sat?rlar? girdim:
  iface hci0 inet static

Bu ayarlamalar? tamamlad?ktan sonra Internet’e ba?lanmak için ?u komutu girmek yeterli:
pon BluetoothDialup