Oct 082007
 

Ubuntu 7.04 kurulu dizüstü bilgisayar?m?, GPRS üzerinden nas?l Internet’e ç?karabilece?imi ararken ?öyle bir dokümana denk geldim: https://help.ubuntu.com/community/BluetoothDialup

Bu dokümana uyarak Sony Ericsson W700i cep telefonumdan Avea GPRS ile Internet’e ba?lanmak için ?u ad?mlar? izledim:

 • sudo apt-get install bluez-utils bluez-pin ppp

  komutunu girerek Bluetooth üzerinden Internet’e ba?lanmak için gerekli paketleri kurdum.

 • Bluetooth ile ba?lant? kurmadan önce telefon ile bilgisayar? e?le?tirmek gerekiyor. Bunun için de girerek telefonun MAC adresini bilmek gerekiyor:
  hcitool scan
 • sudo hcitool cc <telefonun MAC adresi>

 • sudo hcitool auth <telefonun MAC adresi>

 • sudo passkey-agent --default /usr/bin/bluez-pin

  Bu komutu girince kar??n?za nümerik giri? yapabilece?iniz bir kutu ç?kt?. Bu kutuya bir numara girip, telefonda da ayn? numaray? girdim.

 • sdptool browse <telefonun MAC adresi>

  komutunu girerek telefonumdaki servisleri listeledim. Burada “Service Name: Dial-up Networking” ba?l??? alt?ndaki “Protocol Descriptor List:”, “RFCOMM” k?sm?nda “Channel:” etiketinin kar??s?nda yazan kanal bizim için önemli.

 • Daha sonra;

  gksudo gedit /etc/bluetooth/rfcomm.conf

  komutuyla RFCOMM ayar dosyas?n? açt?m ve ?u sat?rlar? ekledim:

  rfcomm0 {
  bind yes;
  device your-phone-mac-address;
  channel your-phone-rfcomm-channel;
  comment "Bluetooth PPP Connection";
  }

 • Bluetooth servisini yeniden ba?latt?m:

  sudo /etc/init.d/bluetooth restart

 • PPP protokolü ile ba?lant? kurmay? sa?lamak için gksudo gedit /etc/ppp/peers/BluetoothDialup komutunu girerek yeni bir ba?lant? olu?turdum.
 • Dosyan?n içine ?u sat?rlar? yap??t?rd?m ve dosyay? kaydedip ç?kt?m:
 • debug
  noauth
  connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/BluetoothDialup"
  usepeerdns
  /dev/rfcomm0 115200
  defaultroute
  crtscts
  lcp-echo-failure 0

 • Çevirmeli ba?lant? kurulurken sistemleraras? mesajla?may? belirlemek için;
  gksudo gedit /etc/chatscripts/BluetoothDialup
  komutunu girip a?a??daki sat?rlar? girdim ve kaydedip ç?kt?m:
  TIMEOUT 35
  ECHO ON
  ABORT '\nBUSY\r'
  ABORT '\nERROR\r'
  ABORT '\nNO ANSWER\r'
  ABORT 'nNO CARRIER\r'
  ABORT '\nNO DIALTONE\r'
  ABORT '\nRINGINGrnrnRINGING\r'
  '' \rAT
  OK 'AT+CGDCONT=1,"IP","internet"'
  OK ATD*99***1#
  CONNECT ""
 • Yapm?? oldu?um bu ayarlarmalar sonras?nda telefonumu bir a? ba?lant?s? arayüzü olarak tan?mlamak için /etc/network/interfaces dosyas?na ?u sat?rlar? girdim:
  iface hci0 inet static

Bu ayarlamalar? tamamlad?ktan sonra Internet’e ba?lanmak için ?u komutu girmek yeterli:
pon BluetoothDialup

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)