Oct 182007
 

?ki hafta önce annem ?iddetli ba? a?r?lar? çekmeye ba?lad?. Bu ba? a?r?lar? 1-2 gün devam edince bir sabah hastaneye götürdük. Orada yüksek tansiyonu oldu?u söylendi ve önlemek için de i?ne yap?ld?. Annem eve geldikten k?sa bir süre sonra Çanakkale’den gelen bir telefonla anneannemin durumunun kötü oldu?unu ö?rendik. Kendini o gün yap?lan i?nenin etkisiyle iyi hisseden annem, o ak?am tüm kar?? ç?kmalar?ma ra?men babam ile birlikte anneannemi görmek için Çanakkale’ye gitti. Onlar gittikten 3 gün sonra da anneannemin vefat haberini ald?k.

Annem ve babam ?stanbul’a geri döndüklerinde annemin hali, gitmeden önceki halinden daha kötüydü. Nedenini sordu?umda ise annemin Çanakkale’ye gitti?i gün beyin kanamas? geçirdi?ini ve 3 gün boyunca hastanede kald???n? ö?rendim. Biz üzülmeyelim diye telefonda “evdeyiz, iyiyiz” ?eklinde cevap verip bizden gizlemi?ler hep. Anneme hastanede ne ?ekilde bir tedavi uyguland???n? tam olarak bilemedi?im için bayram günü burada kontrol ettirmek için telefonla oray? buray? aray?p durdum. Sonunda bir doktorun tela? edecek bir ?ey olmad???n? ama sürekli kontrol edilmesi gerekti?ini söylemesiyle bir nebze olsun rahatlad?m. Bu hafta da çe?itli kontroller yap?l?yor ve sa?l?k durumu iyi görünüyor. ?n?allah herhangi bir sorun olmadan bu problemi de atlatacak ve tamamen iyile?ecek can?m annem.

Tabi bütün bunlar olurken ya?anan moral bozuklu?u ve endi?e ba?ka ?eylere de yans?yor. ?nsan i?ine tam olarak konsantre olam?yor. Ama art?k geçti gibi görünüyor. ?imdi aksayan i?leri yoluna sokma zaman?.

Not: Bir ba? a?r?s? hissetti?inizde lütfen önemseyin. Tela?lan?n demiyorum. Sadece önemseyin ve dinmiyorsa hemen bir sa?l?k kurulu?una ba?vurun.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)