Jan 202006
 

Vaktiyle Challenger uzay meki?i facias?n? ilahi bir cezaland?rma oldu?unu yazan (isim güya “Allah’ a meydan okumak” anlam?ndaym??) Yeni ?afak gazetesinden yine süper komik bir yaz?: “?eytan, rock müzi?in tam kâlbinde

Yaz?daki ilk komedi Madonna ve Michael Jackson’ ?n rock müzik yapt???n? sanmalar?.

?kinci komedi ise yaz?n?n giri? k?sm?nda Beatles, Metallica ve AC/DC’ den de bahsetmelerine ra?men, yaz?n?n kendisinde hiçbir ?ekilde bu iki grubun ?ark?lar?nda neden “?eytani” mesaj oldu?u anlat?lmam??. Üstelik Metallica’ n?n ?eytan ile ili?kisi san?r?m sadece “Am I Evil?” adl? ?ark?n?n ismine bakarak kurmu?lar. Allah bilir ?ark?y? hiç dinlememi?lerdir.

Üçüncüsü ise trajikomik:

Albümlerinde elde ettikleri büyük müzikal ba?ar?lara kar??n özel ya?amlar? kimi dönemlerde tiksinti verici türden yozluklara sahne olan Led Zeppelin üyeleri, zirveden hiç inmedikleri 1970’lerde ilk darbeyi grubun solisti Robert Plant’in küçük o?lunun 1978’de âni bir mide rahats?zl??? sonucu ölmesiyle ald?lar. Baz? ?ngiliz yay?n organlar? bunun rakip bir okültist grubun küçük çocu?a yapt??? ölüm büyüsü yüzünden gerçekle?ti?ini bile savundu. Çünkü hem grubun solisti Plant’in hem de gitarist Page’in yo?un olarak büyücülükle ilgilendikleri dedikodular? o günlerde ayyuka ç?km?? durumdayd?.

Ay?p denen bir ?ey var. Bu kadar sayg?s?zca, bilinçsizce mi yaz?l?r bir yaz??