Jul 312007
 

Geçti?imiz günlerde yapt???m bir hata (aptall?k da diyebiliriz) sonucu, makinemde henüz aktar?lmay? bekleyen birkaç foto?raf? (içlerinde pek de?erli bir han?mefendi ile çekilmi?ler de vard?) siliverdim. O foto?raflar makinenin içinde tam 1 haftad?r bekliyordu ancak ben gerek yo?unluk ve yorgunluktan, gerekse ü?engeçlikten aktarmam??t?m.

Eve geldi?imde yard?m?n? istedi?im Google sa?olsun bana birçok XD karttan foto?raf kuratarabilece?im program adresi verdi. ?lk denedi?im programlardan birisi foto?raflar? kurtarmay? ba?ard? fakat “abe atas?n bi be?lik, o zaman kaydederim” diyerek beni hayal k?r?kl???na u?ratt?. Hem ücretsiz bir alternatifin olabilece?i ihtimalinden, hem de bir daha belki hiç kullanmayaca??m bir programa ücret ödemek istemedi?imden Google’da aramaya devam ettim ve Zero Assumption Recovery (ZAR) adl? bir programa rastlad?m. ZAR asl?nda birçok ortamdan dosya kurtarabiliyor ama özellikle foto?raf kurtarma özelli?i ücretsiz olmas? benim çok i?ime yarad?. Gayet de güzel bir ?ekilde çal??t? ve ben de foto?raflar?ma kavu?tum.